Telugu bible quiz

Breaking

Saturday 2 December 2023

December 02, 2023

నా విన్నపము వినువాడా - naa vinnapamu vinuvaada

 నా విన్నపము వినువాడా నా కన్నీరు తుడచు దేవా 

సమాధానమిచ్చు దేవా 

"స్తోత్రం యేసయ్య" (2) నా విన్నపము వినువాడా


1.నా పాపముల్ క్షమియింప రక్తము కార్చితివి (2)

అయ్య రక్తము కార్చితివి (2) ||నా విన్నపము||


2.నా శాపముల్ సిలువలో భరియించితి యేసయ్య (2)

అయ్య భరియించితి యేసయ్య (2) ||నా విన్నపము||


3.నా వ్యాధులన్ తొలగింప సిలువలో బలియైతివి (2)

అయ్య సిలువలో బలియైతివి (2) ||నా విన్నపము||


Thursday 30 November 2023

Tuesday 28 November 2023

Sunday 26 November 2023

November 26, 2023

కంచే వేశావు

కంచే వేశావు మా ఇంటికి

కరుణ చూపావు మా బ్రతుకులో

నీతి సూర్యుడా తేజోమయుడా
నీ వెలుగు మా ఇంట నింపావయ్యా
నీవుండగా ఏ లోటు లేనెలేదు యేసయ్యా
నేను నా ఇంటివారము నిన్నే సేవించెదం
దీన దశలో మేముండగా
శోధనలన్నీ దూరము చేసితివి
నీరు కట్టిన తోటగ చేసి
ఫలము పంటలతో సమృద్ధి నిచ్చితివి
యెహోవా షమ్మాగా మా ఇంట ఉంటూ
మా ప్రతి అవసరము తీర్చావయ్యా
పరిస్థితులన్నీ చేజారగా
చుక్కాని నీవై దరిచేర్చినావు
వ్యాధి భాధలు రాకుండ చేసి
మేమెళ్ళు స్థలమందు ఆశ్రయమైనావు
యెహోవా రోహివై సంరక్షించుచు
మా ఇంట దీవెనలు నిత్యము ఉంచితివి
November 26, 2023

కోఁత యజమానుండ


కోఁత యజమానుండ స్తోత్రముఁ గూర్మితో నొనరింతుము ప్రీతి మీర

గ మాదు పొలములు పెరిగి పండెను గావునఁ ||కోఁత||


1. నీదు సేవకులైన వారలు నిండు మోదముఁ నొందుచు నీ దయ నొక

యేటి గ్రాసము నీ దినంబున గాంతురు ||కోఁత||2. విత్తుకాలము కోఁతకాలము విమలమైన తలంపులు చిత్తమునఁ బుట్టించి

మాకతి క్షేమ మొసఁగితి రక్షకా ||కోఁత||3. వేసవిని భువి మేము నాటిన విత్తనం బతిరమ్యమై భాసురంబగు పచ్చ

మొక్కయి బయలువడె నిది చిత్రము ||కోఁత||4. జల సమాధిని వెడలి చక్కఁగ బలముతో నీ గింజలు బలుఁడు దేవుని

శక్తి చేతను బాగుగను ఫలియించెను ||గోఁత||5. ఆ ప్రకారమె నీదు నామము నందు కాలము చేసి యా ప్రజలు దేహములు

మహిమను నందఁ జేయుము రక్షకా ||కోఁత||6. కోఁత కార్యమువల్ల గూడను కూర్మిచే నీ బిడ్డలు నీతులను నేర్వంగఁ

జేయుము ప్రీతిగల మా రక్షకా ||కోఁత||7. దూత లంత్య దినంబునందున కోఁత గోయుదు రంతట నా తరుణ

మున గురుగు లన్నియు నగ్నిలోఁ బడవైతురు ||కోఁత||8. లోకమందలి గాలి వానల లోను మే మిఁక నుండక నాకమందున

దండ్రి మింటను నేకముగ జీవింతుము ||కోఁత||9. నీవు నేర్పిన యట్లే మే మిల నిన్నుఁ బ్రతిదినమందును జీవనోపాయంపు

భుక్తిని దేవ, వేఁడఁగఁ జేయుమీ ||కోఁత||10. మేఇన నేఁ బోషించు నన్న పానములనే వేఁడక జానుగా నాత్మలకునౌ

భో జనము వేఁడఁ నీయుమీ ||కోఁత||11. వసుధ నినుఁ బ్రార్థించు జన జీ వంపు రొట్టెవు నీవెగా అనువు

నాదరణంబు భుక్తిని యగుము మా కిల నెప్పుడున్ ||గోఁత||